1414795970_daemons Trafik, Parkering och Garage/ Carport

Som tillägg till föreningens stadgar har följande lokala trafik föreskrifter antagits för bostadsrättsföreningen Ekängsparken.

Föreningens område är utformat för en så bilfri och säker boendemiljö som möjligt

För allas trivsel och trygghet är i princip motorfordonstrafik inte tillåten inom bostadsområdet. Med bostadsområdet avses området där gång och cykel vägarna leder in mot insidan av fastigheten (mot grönområdet och fotbollsplanerna).

P-platser finns utmed Landbotorpsallen för boende samt våra gäster.

Parkering inom bostadsområdet är inte tillåten. En bil utan aktivitet för i och urlastning mer än 6 minuter räknas som parkerad.

I undantagsfall får motorfordon framföras inom bostadsområdet. Det gäller inte bara boende utan även gäster, inneboende eller andra som vistas på föreningens område. Boende som tillåter annan att tillträda med motorfordon inom föreningens område är skyldig att informera om gällande regler. Förbudet gäller inte för utryckningsfordon, fordon för fastighetsskötsel, sjuktransport eller transporter för rörelsehindrade.
Som boende får Du köra in för i och ur lastning av tunga och skrymmande varor.

Maxhastigheten inom föreningens område är 8 km/ h.

Bostadsrättsinnehavare, familjemedlem eller inneboende som äger eller disponerar bil, har att var för sig, för varje fordon, hyra garage eller carport.

Inom bostadsområdet gäller generellt parkeringsförbud.

Ansökan sker skriftligen till föreningens sekreterare. Ange dina kontaktuppgifter, vad ansökan avser samt datum.
Du kontaktas när du är framme i kön och erbjuds en plats.

Turordningen gällande Garage/Carport är enligt nedan:

Till varje lägenhet skall det höra en parkeringsplats.
När utflyttning sker och innehavaren lämnar en garage plats skall, om det finns väntande i garage kön ,den första på kölistan tillfrågas om garaget.
Vid avböjande erbjuds den nya bostadsrättinnehavaren Garaget, i annat fall erbjuds carport.
Garage samt carport är avgiftsbelagda. Hyresavtal för respektive parkering skall undertecknas. I avtalen framgår vilka regler som gäller för respektive plats.