Beslutsordningen i föreningen

Den högsta bestämmande instansen i föreningen är föreningsstämman som hålls varje år, vanligen i april-maj. Där väljs den styrelse som under det kommande verksamhetsåret ska förvalta föreningens angelägenheter. Stämman ska också besluta om styrelsens ansvarfrihet under verksamhetsåret.

Som medlem i föreningen har Du rätt att delta på föreningsstämman. På stämman har varje bostadsrätt/ lägenhet en (1) röst oavsett om den ägs av en eller flera medlemmar.

Är det något Du vill ändra på i föreningen har Du som medlem även rätt att lämna in motioner (senast 3 månader innan ordinarie föreningsstämma) som sedan stämman kan ta ställning till.

Medlem kan när som helst under verksamhetsåret lämna in undertecknad skrivelse till styrelsen för behandling på ordinarie styrelsemöten. Anonyma skrivelser behandlas ej.

Styrelsens protokoll är inte offentliga då de kan innehålla information och beslut om enskilda personer. En medlem kan i regel begära protokollsutdrag i en fråga som berör denne.

Det är viktigt att många tar del av föreningens verksamhet. Även Du kan påverka föreningsarbetet. Använd din rösträtt vid stämman.

Viktigt att föreningen fungerar bra

Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna ska fatta beslut om på föreningsstämma.

Bostadsrätten behåller eller ökar sitt värde bl a beroende på hur bra föreningen fungerar. När du bor i bostadsrätt är du också med i en ekonomisk gemenskap. Med bra ekonomi i föreningen blir ditt boende tryggt.

Som styrelseledamot är du med och förvaltar dina grannars pengar. I en förening där styrelsen har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga. Årsavgifterna behöver inte höjas och det finns pengar till drift och underhåll.
Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar.

Exempel på frågor som medlemmarna tillsammans fattar beslut om på föreningsstämma är:


  Ändring eller ianspråkstagande av lägenhet
  Ändring av insats
  Utvidgning av föreningens verksamhet
  Ändring av stadgar
  Val av styrelse och revisorer
  Fastställande av balans- och resultaträkning
  Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
  Arvoden samt resultatdisposition